Lukk
Hva leter du etter?

Hva er selskapet ditt verd?

Den viktigste enkeltfaktoren ved en selskapstransaksjon er ofte pris. Men hvordan priser man et selskap og hva er selskapet ditt egentlig verd?

For å få en indikasjon på en normal omsetningsverdi på hele eller deler av selskapet ditt kan det være nyttig å få gjennomført en verdivurdering. En slik vurdering er en viktig del av en salgsprosess. Foruten å se på historiske tall vurderes også potensial for fremtidig vekst, risiko og avkastningskrav.

Verdivurderinger er ingen eksakt vitenskap og ulike aktører vil kunne ha forskjellig syn på et selskaps verdi.  Dette skyldes at det finnes forskjellige vurderingsmodeller, men enda mer at mye hviler på subjektive vurderinger og analyser. For en del selskaper vil svært mye av verdien være knyttet opp mot fremtidig utvikling og potensial. Hvordan man vurderer potensialet og risiko henger igjen sammen med markedsutviklingen og den generelle økonomiske utviklingen. Til syvende og sist er det derfor bare markedet som har fasiten på hva virksomheten egentlig er verd og denne kommer ikke for dagen før både selger og kjøper har signert salgskontrakten.

Hva kan en verdivurdering brukes til?

En verdivurdering er en viktig del av en innledende salgsprosess og fungerer altså som en «prisantydning», men kan også brukes til mye mer. For eksempel brukes en verdivurdering ofte i forbindelse med et generasjonsskifte, ved fusjoner og fisjoner, ved kapitaløkning og annen finansiering.

En verdivurdering har imidlertid også en mye bredere anvendelse. I praksis er den en grundig økonomisk analyse, en tilstandsrapport, av selskapet ditt. Ved å se på faktorer som inntekter, utgifter og gjeld, men også fremtidig potensiale og risiko, danner vi oss et bilde av selskapet. Se på det som en helsesjekk av virksomheten.
Vi setter også selskapet inn i en større sammenheng og benchmarker de økonomiske prestasjonene med andre aktører i samme segment. Viser verdivurderingen at virksomheten underpresterer på noen områder vil benchmarkingen gi dere tydelige forbedringspunkter. Ved å ta fatt i disse forbedringspunktene vil dere kunne løfte selskapets økonomiske prestasjoner, noe som isolert sett vil ha betydning for verdsettelsen av virksomheten. En verdivurdering kan derfor også fungere som et verktøy for forbedring.

Modeller for verdsettelse

Det finnes flere ulike modeller for verdsettelse av et selskap, men kort oppsummert kan de deles i to, balansebaserte og inntjeningsbaserte modeller.
De balansebaserte modellene ser på verdien av virksomhetens eiendeler i et annenhåndsmarked, det vil si hva selskapets eiendeler kan selges for i dagens marked etter at gjeld er trukket fra. Modellen er først og fremst aktuell for selskaper med betydelige eiendeler, for eksempel eiendomsselskaper eller selskaper innen shipping.

De inntjeningsbaserte modellene egner seg ved verdsettelser av virksomheter hvor verdiene skapes ved en kombinasjon av kapital, arbeidskraft, immaterielle verdier og goodwill. Prisen vurderes da etter hvilken risikojustert avkastning selskapet kan gi i fremtiden. For de inntjeningsbaserte modellene vil nivået på avkastningskravet ha stor betydning for verdsettelsen av selskapet.

Innenfor de to kategoriene finnes mange varianter og hvilken modell som er best egnet avhenger av type selskap. Ofte kan en kombinasjon av ulike modeller være mest hensiktsmessig.

Krever kompetanse og erfaring

Verdivurdering er som tidligere nevnt ingen eksakt vitenskap. En dyktig M&A-rådgiver vil likevel, basert på kompetanse, lang erfaring og grundige analyser gi en verdivurdering som er faglig forankret og markedsorientert.

Saga Corporate Finance har de siste årene gjennomført svært mange verdivurderinger i forbindelse med kjøp og salg av både små og store selskaper. Vi vet hvilken verdsettingsmodell som er mest hensiktsmessig å bruke, men setter også verdivurderingen inn i en større sammenheng, slik at den gir et realistisk bilde av hva du kan forvente av bud i en eventuell salgsprosess. Vurderingen vil være et nyttig verktøy i forhandlingene med potensielle kjøpere, som naturlig nok ønsker å sikre seg eierskapet for en så lav pris som mulig. En verdivurdering fra Saga Corporate Finance gir deg fundamentet du trenger i forhandlingene med potensielle kjøpere.

Basert på lang erfaring kan vi ofte raskt gjøre oss opp en oppfatning av et selskaps faktiske markedsverdi. Vurderer du å selge, men er usikker på hva selskapet ditt faktisk er verd, da er ofte en uforpliktende prat med oss et godt sted å begynne.

Ta kontakt

Priscilla Law

Priscilla Law

Daglig leder / Partner